APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR.3- Măsura M5/4A: Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea biodiversității  în zone Natura 2000 și a peisajelor europene

Data lansării Apelului de selecție: 15 MAI 2019

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M5/4A -Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea biodiversității în zone Natura 2000 și a peisajelor europene

Măsura corespunde obiectivelor art. 17, alin. d, DI 4A din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 Solicitanții eligibili pentru Măsura M5/4A:

Beneficiari direcţi:

  • Entități publice: autorităţi publice locale
  • ONG-uri
  • Parteneriate public-private

 Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

 Fondul disponibil nerambursabil alocat pentru măsură: 20.000 Euro (sumã publicã nerambursabilã)

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea proiectelor (fără TVA) poate fi de minim 5.000 Euro

Valoarea maximã (fără TVA) va fi de 20.000 Euro (Valoarea eligibilă maximă aferentă unui proiect )

 Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 15 Mai 2019 – 14 Iunie 2019

 Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 14 Iunie 2019, ora 14.00

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

 Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

 Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/4A și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 5/4A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 5/4A este 15 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică.

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. Solicitantul va păstra un dosar cuprinzând toate documentele originare pentru confirmarea autenticității documentelor depuse.

Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.