GAL MARA GUTÂI: APEL DE SELECȚIE PROIECTE nr.2.  Măsura M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole

Data lansării Apelului de selecție: 18 DECEMBRIE 2018

Măsura lansată prin acest apel de selecție: Măsura M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole

Solicitanții eligibili pentru Măsura M2/3A:

Beneficiari direcţi :

  • Întreprinderi definite conform legislației naționale
  • Cooperative agricole (cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii, înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. a și c, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Societăți cooperative agricole (societăţi cooperative de consum, societăţi cooperative de valorificare, societăţi cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, art.4, lit. b), c) și d) cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Solicitantul poate fi şi o entitate din afara teritoriului GAL, dar care va implementa proiectul pe teritoriul GAL Mara-Gutâi. Acesta trebuie să şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

 Fondul disponibil pentru măsură: 20.000 Euro (sumă publică nerambursabilă).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect va fi de maxim 20.000 euro, sumă publică nerambursabilă.

 Intensitatea sprijinului nerambursabil:

 Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, cu condiția ca rata sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul Operațiunilor sprijinite în cadrul parteneriatului european pentru inovare (PEI) sau cele legate de o fuziune a unor organizații de producători.

 Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 18 Decembrie 2018-22 ianuarie 2019

 Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 22 Ianuarie 2019.

 Proiectele se depun de către reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procură notarialã.

 Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

 Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura M2/3A și în Apelul de selecție nr. 2,  elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului, Versiunea 2, aferent Măsurii M2/3A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M2/3A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

 Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare sunt: sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

 Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

 Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.