APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 3. Măsura M7/6A «Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului»

Data lansării Apelului de selecție: 08 APRILIE 2019

 Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M7/6A  «Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului»

 Solicitanții eligibili pentru Măsura M7/6A:

Beneficiari direcţi:

– Micro-întreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL Mara-Gutâi, care fac dovada cofinanțării;

– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în teritoriul GAL Mara-Gutâi în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL Mara-Gutâi, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

 Fondul disponibil nerambursabil alocat mãsurii : 97.800 Euro (sumă publică nerambursabilă)

 Suma  maximã nerambursabilã care poate fi acordată pe proiect în Euro fără TVA: 97.800 Euro (Valoarea eligibilă maximă aferentă unui proiect )

 Intensitatea sprijinului  public nerambursabil este de 90% din valoarea eligibilă a investiției, iar plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este de 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).

Contribuţia beneficiarului: 10%

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 08 Aprilie-10 Mai 2019, cu prag de supracontractare de 200%.

 

Atenţie! Depunerea continuã a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limitã prevãzut, atunci când valoarea publicã totalã a proiectelor depuse, excluzând valoarea publicã totalã a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, respectiv nu mai repede de 12 Aprilie 2019, când oprirea depunerii de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

 Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 10 mai 2019, sub rezerva îndeplinirii pragului de supracontractare.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

 Atenţie la informaţia de mai sus privind închiderea sesiunii în cazul atingerii pragului de supracontractare!

 Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

 Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru M 7/6A Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului și în Apelul de selecție nr.3, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selectie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M7/6A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M7/6A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică.

 Informaţii suplimentare puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

 Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații.

 Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.