APEL DE SELECȚIE PROIECTE nr.3:  Măsura M2/3A -Procesarea şi marketingul produselor agricole

Data lansării Apelului de selecție:04 MARTIE 2019

 Măsura lansată prin acest apel de selecție:MăsuraM2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole

 

Solicitanții eligibili pentru Măsura M2/3A:

Beneficiari direcţi :

  • Întreprinderi definite conform legislației naționale
  • Cooperative agricole (cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative agricole de servicii, înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. a și c, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Societăți cooperative agricole (societăţi cooperative de consum, societăţi cooperative de valorificare, societăţi cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, art.4, lit. b), c) și d) cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
  • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

 Solicitantul poate fi şi o entitate din afara teritoriului GAL, dar care va implementa proiectul pe teritoriul GAL Mara-Gutâi. Acesta trebuie să şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Teritoriul GAL Mara-Gutâicuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

 Fondul disponibil pentru măsură: 20.000 Euro (sumăpublicănerambursabilă).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiectva fi de maxim 20.000 euro, sumăpublicănerambursabilă.

 Intensitateasprijinuluinerambursabil:

 Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 %, cu condiția ca rata sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul Operațiunilor sprijinite în cadrul parteneriatului european pentru inovare (PEI) sau cele legate de o fuziune a unor organizații de producători.

 Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 04 MARTIE-22 APRILIE 2019

 Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 22 Aprilie 2019.

 Proiectele se depun de cătrereprezentantullegal al solicitantuluisauîmputernicit al acestuiaprinprocurănotarialã.

Modelul Cererii de finanțareeste cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

 Informațiile detaliateprivind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura M2/3A și în Apelul de selecție nr. 3,  elaborate de GAL Mara-Gutâi,disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ulwww.gal-maragutai.ro.

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului, Versiunea 3, aferent Măsurii M2/3A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.roîn momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M2/3A este10 puncte.

Solicitanții vor depunedosarulCererii de Finantareîn 2 exemplare, un original și o copie, fiecaredosar va aveaanexată forma electronică. Trebuieevitatădepunereaproiectelorînultimele 5 zilepentru ca solicitantul, încazulconstatăriineconformitățiicererii de finanțare, săaibăposibilitatearedepuneriiacesteia.

 Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentaresunt: sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

 Modelul de Declaraţie a beneficiaruluiprin care se angajează sa raportezecătre GAL toateplatileaferenteproiectuluiselectat ce vor fi efectuate de AFIR cătrebeneficiar se găseștepe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realizadupăprimirea de la CRFIR a Notificăriibeneficiaruluicuprivire la confirmareaplãții, în maximum 5 zilelucrătoare de la data efectuăriiplații.

 Varianta detaliată a Apelului de selecţieeste disponibilăpe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.